Skip to main content

Privacy verklaring

IPotentials B.V. / IPotentials Domotica B.V. (hierna te noemen IPotentials) streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via de website aan IPotentials verstrekt, worden door IPotentials verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. De persoonsregistratie, waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden is, indien noodzakelijk, aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Vragen omtrent deze aanmelding kunt u richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Op de website wordt u de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden naar IPotentials, zodat IPotentials u informatie kan doen toekomen of  contact met u kan opnemen. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail-adres worden uitsluitend verwerkt voor contact-doeleinden van IPotentials en worden derhalve niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. IPotentials streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Partners, resellers of andere partijen waarmee IPotentials mogelijk samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. IPotentials is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig doen of nalaten van deze partners, resellers of andere partijen waar IPotentials mee samenwerkt, dat in strijd is met de geldende privacy-wetgeving

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door IPotentials verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien,  te wijzigen of te laten verwijderen. Tevens kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door IPotentials voor het genoemde doel intrekken.