Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van IPotentials B.V. / IPotentials Domotica B.V. (hierna te noemen IPotentials), de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door IPotentials, tenzij deze door IPotentials uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. IPotentials is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden IPotentials aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden IPotentials zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden IPotentials en/of de tussen IPotentials en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door IPotentials zijn vastgelegd. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met IPotentials gesloten overeenkomst. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

Definities

In de Algemene Voorwaarden IPotentials worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en visa versa.

Cursus(sen):

Onder Cursus(sen) worden eveneens opleidingen, trainingen e.d. verstaan.

IPotentials:

IPotentials dan wel een aan IPotentials verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden IPotentials van toepassing heeft verklaard.

IPotentials Product(en):

Alle door IPotentials geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij IPotentials berusten.

Derden Product(en):

Alle door IPotentials geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij IPotentials berusten.

Implementatie:

Het inrichten van de geïnstalleerde Producten.

Installatie:

Het plaatsen en/of laden van Producten (programmatuur) op de technische infrastructuur.

Nacalculatie:

Zoals nader omschreven in artikel 5.3.

Voorbehoud:

Zoals nader omschreven in artikel 4.3.

Opdrachtgever:

Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten.

Product(en):

Alle door IPotentials geleverde IPotentials Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Trial Periode:

Nader bepaalde periode waarin Opdrachtgever Trial Producten zal testen.

Trial Product:

Alle door IPotentials geleverde IPotentials Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die op proef worden geleverd, die een beperkte duur hebben, doorgaans 14 dagen, en die vergelijkbare functionele eigenschappen bezitten als 'definitieve' Producten.

Werkdagen:

Normale Nederlandse werktijden (9.00-18.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

Bevestiging:

Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van IPotentials zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van IPotentials.

Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.2.

 

1.1 Overeenkomsten

1.1.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door IPotentials wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit documentondertekend te retourneren aan IPotentials, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan IPotentials de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden IPotentials.

1.1.2 Een overeenkomst tussen IPotentials en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien de levering betrekking heeft op de levering van een Product zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

1.1.3 Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijk sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.

1.1.4 IPotentials heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever'sonderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van IPotentials op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.1.5 Na beëindiging, om welke reden dan ook, van de overeenkomst kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

 

1.2 Medewerking en informatieplicht Opdrachtgever

1.2.1 Alle opdrachten worden door IPotentials uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan IPotentials kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen of wensen.

1.2.2 Opdrachtgever zal IPotentials alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

1.2.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, inlichtingen en/of wensen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van IPotentials staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft IPotentials in ieder geval het recht op ontbinding van de overeenkomst, opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.2.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en/of wensen, zal IPotentials te allen tijde gerechtigd zijn in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden.

1.2.5 Ingeval IPotentials activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door IPotentials in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

 

1.3 Geheimhouding en concurrentiebeding

1.3.1 IPotentials en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is IPotentials niet gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de IPotentials website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.3.3 Opdrachtgever en haar cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van IPotentials, behoudens schriftelijke toestemming van IPotentials.

1.3.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 2.1 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van IPotentials om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

 

1.4 Aansprakelijkheid

1.4.1 De totale aansprakelijkheid van IPotentials wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.8 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 (één) jaar.

1.4.2 IPotentials heeft zich ter zake van schade verzekerd. IPotentials is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van het met IPotentials gesloten contract, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.4.3 De totale aansprakelijkheid van IPotentials voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval niet meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen euro) waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1.4.4 De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

1.4.5 De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.4.6 Aansprakelijkheid van IPotentials voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten. Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op IPotentials geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.4.7 De aansprakelijkheid van IPotentials ontstaat slechts indien Opdrachtgever IPotentials onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en IPotentials ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IPotentials in staat is adequaat te reageren.

1.4.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade IPotentials daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.

1.4.9 Opdrachtgever vrijwaart IPotentials tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door IPotentials is geleverd.

1.4.10 IPotentials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die IPotentials aan Opdrachtgever heeft geleverd.

1.4.11 IPotentials is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Support, Onderhoud en Garantie.

 

1.5 Overdracht

De tussen IPotentials en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPotentials.

 

1.6 Niet toerekenbare tekortkoming

1.6.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

1.6.2 Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van IPotentials liggen en bedrijfsrisico's van IPotentials zoals, maar echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van IPotentials, het gebrekkig of niet functioneren van netwerken, zoals maar niet beperkt tot het Internet, gebrekkig of niet functioneren van het datacenter waar eventueel de Producten en data worden gehousd,het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaamaanacties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal en transportbelemmeringen.

1.6.3 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan IPotentials de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.6.4 IPotentials behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

1.6.5 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

 

1.7 Nietigheid

1.7.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.7.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

 

1.8 Toepasselijk recht en geschillenregeling

1.8.1 Op alle door IPotentials met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

1.8.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA.

1.8.3 Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage, tevens bemiddeling worden verzocht met inachtneming van het Minitrial Reglement van de SGOA.

1.8.4 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaard of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch.

 

2. IPotentials PRODUCTEN

 

2.1 Gebruiksrecht producten

2.1.1 IPotentials verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie. Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met IPotentials overeengekomen verwerkingseenheid voor het aantal overeengekomen aantal gebruikers en voor het doel waar deze voor zijn verstrekt. Indien daaromtrent niets nader is overeengekomen geldt de verwerkingseenheid van Opdrachtgever, waarop het Product als eerste is geïnstalleerd en 1 (één) gebruiker en 1 (één) werkstation als verwerkingseenheid en aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

2.1.2 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze te kopiëren, dupliceren of te modificeren.

2.1.3 Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één back-up te maken van de ter beschikking gestelde Producten.

2.1.4 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden.

2.1.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aan te brengen in en/of aan de Producten.

2.1.6 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden.

2.1.7 Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.

2.1.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan. De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 3.1. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

2.2 Data management en dataopslag

2.2.1 IPotentials biedt onder nader over een te komen voorwaarden Data Management en/of Dataopslag diensten aan. Op basis van Data Management en Dataopslag kan Opdrachtgever tevens recht hebben op Onderhoud en Support op de door IPotentials aan Opdrachtgever geleverde Producten.

2.2.2 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Producten beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door IPotentials vastgestelde en aan de Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en programmatuur hieraan niet voldoen, worden de op IPotentials rustende verplichtingen met betrekking tot de gebruiksrechten van Opdrachtgever op de Producten opgeschort.

2.2.3 IPotentials garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer IPotentials van het gebruik en/of de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.

IPotentials heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of ander netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

2.2.4 IPotentials is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in Producten voor wat betreft:

2.2.4.1 toegangsprocedures, zoals:

  • procedures betrekking hebbende op operationele regels;
  • beveiligingseisen.


2.2.4.2 het wijzigen van de locatie en het type van het systeem van IPotentials, apparatuur, faciliteiten en programmatuur van belang voor het leveren van Data Management en/of Dataopslag.

2.2.4.3 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever's onderneming en/of de functionaliteit van de Producten en IPotentials geen redelijk alternatief biedt heeft Opdrachtgever het recht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden,zonder dat IPotentials tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden dan wel restitutie van reeds betaalde gelden.

2.2.4.4 Indien middels de Producten gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's onrechtmatig worden openbaargemaakt dan wel verveelvoudigd dan wel bewerkt, over nationale grenzen heen worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid, vrijwaart Opdrachtgever IPotentials voor alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden.

2.2.4.5 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Producten. Het is verboden de Producten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:

2.2.4.5.1 beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van IPotentials;

2.2.4.5.2 verstoringen in het gebruik door anderen van de door IPotentials geleverde Producten kunnen voordoen. Dergelijke verstoringen kunnen bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot, verspreiding van computer virussen en worms.

2.2.4.6 Het is verboden om de Producten voor illegale praktijken te benutten.Zulks houdt onder meer in dat het niet is toegestaan de Producten, de verbindingen, systemen en aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en/of de overeenkomst.Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

2.2.4.6.1 het inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;

2.2.4.6.2 het verspreiden en/of opslaan van (kinder)pornografie;

2.2.4.6.3 het verspreiden en/of opslaan vanobsceen, beledigend- en kwellend materiaal, zoals maar niet beperkt tot racistische gegevens, dan wel ander materiaal van dergelijke aard, dan wel voor derden beschikbaar te stellen;

2.2.4.6.4 het zonder toestemming binnendringen van andere dan de voor Opdrachtgever gereserveerde opslagruimte.

2.2.4.7 IPotentials behoudt zich het recht voor de aansluiting tot en gebruik van de Producten buiten gebruik te stellen wanneer in strijd gehandeld wordt met hetgeen in de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, dit, totdat aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voldaan zijn. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverkort van toepassing.

2.2.4.8 Indien de ernst van de handeling en/of gedraging in strijd met het in de overeenkomst gestelde dit rechtvaardigt heeft IPotentials het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden, zonder dat IPotentials tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden.

 

2.3 Onderhoud

2.3.1 IPotentials kan Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid bieden om Onderhoud af te nemen. Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken geldt hetgeen artikel 2.3 bepaald.

2.3.2 Onderhoud omvat slechts het ter beschikking stellen van updates op de voor IPotentials gebruikelijke wijze, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden.

2.3.3 IPotentials is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates. Opdrachtgever is verantwoordelijk dat de update op de juiste wijze wordt Geïnstalleerd en Geïmplementeerd.

2.3.4 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt is IPotentials gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering. Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door IPotentials aan Opdrachtgever zijn aangeboden op de door IPotentials gebruikelijke wijze, behoudt IPotentials het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.3.5 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen in de periode dat Opdrachtgever de laatste update niet heeft geïnstalleerd.

 

2.4 Adviezen

2.4.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Support (artikel 2.4.4), Consultancy (artikel 2.4.5), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 4.1), etc., zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden gegeven.

2.4.2 IPotentials is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.4.3 IPotentials zal adviezen geven op basis van door IPotentials aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.2. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar) kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

Support:

2.4.4 IPotentials kan Opdrachtgever onder nader overeen te komen voorwaarden Support aanbieden.

Support omvat het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten.

2.4.4.1 Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodiek Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

2.4.4.2 IPotentials is gerechtigd Support te weigeren indien deProducten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

Consultancy:

2.4.5 Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke (technische) adviezen aan Opdrachtgever. Consultancy door IPotentials geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

Maatwerk:

2.4.6 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan worden op basis van Nacalculatie afgerekend. Partijen zullen schriftelijk specificeren welk IPotentials Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden.

2.4.6.1 IPotentials zal de IPotentials Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.4.6.2 IPotentials is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.4.6.3 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerkblijven te allen tijde bij IPotentials berusten zoals omschreven in artikel 6.

Installatie en Implementatie:

2.4.7 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal IPotentials de Producten Installeren en/of Implementeren, dan wel doen Installeren en/of Implementeren.

2.4.7.1 Alvorens tot Installatie en/of Implementatie kan worden overgegaan zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels IPotentials opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle Installatie en/of Implementatie te bewerkstelligen.

2.4.7.2 Opdrachtgever zal zorgdragen en is volledig verantwoordelijk dat de vereiste gebruiksrechten en/of Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de Installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.4.7.3 Indien door toedoen van Opdrachtgever de Installatie en/of Implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de Installatie en/of Implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van IPotentials om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te Installeren en/of te Implementeren.

Werkzaamheden:

2.4.8 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.4.8.1 Voor elke onafgebroken periode waarin IPotentials voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij IPotentials verricht is IPotentials gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.4.8.2 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is IPotentials gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is IPotentials gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.

2.4.8.3 IPotentials is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.4.8.4 IPotentials is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering vanwerkzaamheden.

2.4.8.5 Indien Opdrachtgever een storing constateert in een Product dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij IPotentials. Na een schriftelijke, elektronischeof telefonische melding door Opdrachtgever van een probleem in een Product direct geleverd door IPotentials aan Opdrachtgever in de hoedanigheid van eindgebruiker, zal IPotentials die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

 

3. DERDEN PRODUCTEN

 

3.1 Algemene voorwaarden derden

3.1.1 Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

3.1.2 De Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden IPotentials van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij IPotentials uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals IPotentials deze heeft ontvangen.

3.1.3 De Algemene Voorwaarden IPotentials treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden IPotentials en de Algemene Voorwaarden Derden, kan IPotentials de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 

3.2 Derden producten

3.2.1 IPotentials is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

3.2.2 IPotentials is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2.3 Indien IPotentials Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden IPotentials tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

3.2.4 IPotentials levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

3.2.5 Er vindt door IPotentials geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2.6 Met betrekking tot Derden Producten verzorgt IPotentials:

3.2.6.1 De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden zoals wordt weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.

3.2.6.2 De Garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde Voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.

Reparaties van Derden Producten:

3.2.7 Onder geen beding zal vervanging van geleverde Derden Producten plaatsvinden tenzij de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk om verzoekt en de aan vervanging verbonden kosten als Voorschot voldoet.

3.2.8 Aan alle reparaties zijn handelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij IPotentials worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere verbonden kosten in rekening gebracht.

 

4. LEVERING

 

4.1 Haalbaarheidsonderzoek

4.1.1 Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat IPotentials kan uitvoeren alvorens over te gaan tot levering. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht.

4.1.2 Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het haalbaarheidsonderzoek zal IPotentials een Positief Leveringsadvies dan wel Negatief Leveringsadvies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht.

4.1.2.1 Een Positief Leveringsadvies houdt doorgaans in dat IPotentials tot levering zal overgaan.

4.1.2.2 Een Negatief Leveringsadvies houdt in dat IPotentials met redenen omkleed de levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.

4.1.3 De kosten van het haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek.

 

4.2 Leveringstermijn

4.2.1 Alle door IPotentials eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan IPotentials bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen IPotentials naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren.

4.2.2 Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen IPotentials en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn. De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door IPotentials behelst nimmer een verzuim van IPotentials.

4.2.3 IPotentials aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien de leveringstermijn overschreden mocht worden.

 

4.3 Voorbehoud

4.3.1 IPotentials verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen IPotentials en Opdrachtgever gesloten overeenkomst,nadat een getekend exemplaar van de door IPotentials opgestelde overeenkomst is ontvangen door IPotentials en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

4.3.2 Indien IPotentials met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt IPotentials het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

4.3.3 Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3.4 Indien verzuim van betaling plaatsvindt dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van IPotentials, terug te leveren aan IPotentials. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

4.3.5 Indien Opdrachtgever, uit door IPotentials te leveren Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor IPotentials en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor IPotentials totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. IPotentials behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

 

4.4 Risico

4.4.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan IPotentials kan worden toegerekend. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure:

4.4.2 IPotentials zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door IPotentials schriftelijk vastgelegde dan wel (in)direct op de IPotentials website uiteengezettespecificaties afleveren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal IPotentials de Producten niet Installeren en niet Implementeren.

4.4.3 Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van magazijn en/of IPotentials website. De kosten van transport en eventuele verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door IPotentials bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door IPotentials,tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering, door of middels IPotentials, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

4.4.4 IPotentials kan voordat zij Producten levert eerst Trial Producten afleveren. Opdrachtgever heeft op basis van deze Trial Producten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, recht op een Trial Periodevan 30 (dertig) dagen. Gedurende deze Trial Periode zal Opdrachtgever de Trial Producten testen. Indien overeengekomen kan IPotentials na deze dertig dagen de Producten afleveren.

4.4.5 Onmiddellijk na aflevering van de Producten zal er een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 30 (dertig) dagen na aflevering van de Producten. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

4.4.5.1 5 (vijf) dagen na aflevering van de Producten indien de aflevering van het Product volgt na een Trial Periode, dan wel

4.4.5.2 op de eerste dag na de acceptatieperiode indien de aflevering van Producten niet volgt na een Trial Periode, dan wel

4.4.5.3 indien IPotentials voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 4.4.8) ontvangt: op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 4.4.9) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van Kleine Fouten die volgens artikel 4.4.9.4 aan acceptatie niet in de weg staan.

4.4.6 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

4.4.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

Testrapport:

4.4.8 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 4.4.9, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever IPotentials uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

Fouten:

4.4.9 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door IPotentials schriftelijk vastgestelde dan wel (in)directe op de IPotentials website uiteengezette functionele specificaties en ingeval van het ontwikkelen van maatwerk IPotentials Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

4.4.9.1 Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan IPotentials te maken.

4.4.9.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de geleverde Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

4.4.9.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door IPotentials aangewezen locatie. IPotentials is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en overige probleembeperkende maatregelen te Implementeren.

4.4.9.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van Kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

Wijziging Prestatie:

4.4.10 IPotentials mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten leveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

4.4.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal IPotentials steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Garantie:

4.4.12 Gedurende een periode van 6 (zes) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie, zal IPotentials er naar streven Fouten zoals omschreven in artikel 4.4.9 naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever IPotentials door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode.

4.4.13 Naar eigen inzicht is IPotentials gerechtigd op haar kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen. In het geval van Fouten uit dienstverlening, zal IPotentials vervangende dienstverlening verstrekken.

4.4.14 IPotentials is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan IPotentials te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

4.4.15 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoek geraakte bestanden en/of gegevens. IPotentials garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna.

4.4.16 Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van IPotentials.

4.4.17 Na afloop van de Garantieperiode zal IPotentials niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

4.4.18 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 3.

 

5. PRIJZEN EN BETALINGEN

 

5.1 Prijzen en betalingen

5.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.

5.1.2 IPotentials zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen vooraf maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen.

5.1.3 Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

5.1.4 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan IPotentials verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan IPotentials verschuldigd is.

5.1.5 Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

5.1.6 IPotentials heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

5.1.7 Indien IPotentials niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van de Opdrachtgever is IPotentials gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

5.1.8 De vergoeding voor Onderhoud, Supporten eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.1.9 Het verschuldigde bedrag in artikel 5.1.1 kan verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van IPotentials geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van IPotentials worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door IPotentials bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

5.1.10 Bovenstaande bepalingen laten overige IPotentials toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

 

5.2 Prijswijzigingen

5.2.1 De tussen IPotentials en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de Euro dan wel overige gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

5.2.2 IPotentials is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. IPotentials zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn.

Fixed Price:

5.2.3 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht. Tenzij IPotentials een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meeruren niet in rekening gebracht.

 

5.3 Nacalculatie

5.3.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens IPotentials aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen tarief is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van nacalculatie.

Voorschot:

5.3.2 IPotentials is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is IPotentials gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan IPotentials uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Rechten van IPotentials en Opdrachtgever

6.1 IPotentials heeft het exclusieve recht de IPotentials Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen. Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door IPotentials uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij IPotentials berusten.

6.2 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, merken, ontwerpen, andere gelijksoortige rechten en de daaruit voortkomende resultaten en het recht tot deponering, registreren dan wel op andere wijze vastleggen van voornoemde rechten wereldwijd voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu en voor altijd aan IPotentials zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

6.4 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechtenvan een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien IPotentials deze rechten heeft.

6.5 Indien IPotentials, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij IPotentials berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij IPotentials dan wel derde rechthebbende berusten zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan IPotentials dan wel derde rechthebbende.

6.6 IPotentials behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot Cursus materiaal en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

Vrijwaring:

6.7 IPotentials zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de IPotentials Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. IPotentials zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

6.7.1 IPotentials onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering, en

6.7.2 de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan

IPotentials overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat behoudt IPotentials zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het IPotentials Product te verwerven of het IPotentials Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht.

6.8 Indien naar het oordeel van IPotentials de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan IPotentials het geleverde IPotentials Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit IPotentials Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het IPotentials Product gemaakte gebruik.

6.9 IPotentials zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover:

6.9.1 deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;

6.9.2 hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in samenhang geleverd is met een Product;

6.9.3 Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product. Indien tussen IPotentials en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever IPotentials vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.